Nowy System Bankowy dla Danii Propozycja Life Force Global

Poniżej znajduje się wstępna propozycja Nowego Systemu Bankowego, który funkcjonuje jako projekt w trwających obecnie na całym świecie lokalnych pracach grup i Zgromadzeń suwerennych obywateli, działających m.in. w społeczności Life Force Global- jest to społeczność zgromadzona wokół Kimberley Ann Goguen, której sylwetkę prezentujemy w tłumaczeniach na naszym kanale na YT i innych kanałach Samoświadomi Książki i Edukacja. Projekt ruszył niedawno i obecnie na całym świecie spotykają się grupy, osobiście i online ( i nie tylko Life Force Global, ale także wiele innych, które stopniowo będziemy prezentować na naszej stronie), by dyskutować i budować bardziej etyczne systemy dla funkcjonowania społeczeństwa. System finansowy jest priorytetowym elementem tego wysiłku. 

Obecnie na całym świecie rozwija się wiele projektów, którym będziemy bacznie się przyglądać. Będziemy zapraszać różnych ekspertów w celu komentowania ich, omawiania i transformowania. Nie mogąc brać niczego na wiarę i opierając się na twardych dowodach, rzeczywistości i faktach, ale również odważnie kreując nowe rozwiązania, wspólnie opuścimy stary system niewoli, niedostatku, stresu i strachu, by zbudować bardziej ludzkie, wydajne systemy, oparte na zasadach Prawa Naturalnego, dobrotyki i etykonomii (dwa ostatnie terminy- za Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych- niss.org.pl)     

 

Nowy System Bankowy dla Danii

Propozycja

Life Force Global

 

Przedstawiona tutaj propozycja nowego systemu bankowego jest oparta na Nowej Wizji dla Danii z dnia 7 września 2019 r.

Punktem wyjścia w naszej propozycji jest to, że wszyscy ludzie na duńskim terytorium staną się suwerennymi istotami w suwerennym królestwie. Cel nowego systemu bankowego ma zatem wspierać suwerenność jednostki i zapewniać wszystkim mieszkańcom Danii sukces i rozwój w równym stopniu. Ponadto naszym zamiarem w tej propozycji jest ustanowienie nowego systemu bankowego, który jest dużo prostszy i bardziej przejrzysty.

Podstawą Nowego Systemu Bankowego jest zrozumienie i akceptacja postanowienia -§ 1. Foundation – in A New Vision for Denmark (§ 1. Fundament- w Nowej Wizji dla Danii), który brzmi:

 

  • 1. Fundament

Podstawa opiera się na zamiłowaniu do złożoności i różnorodności. Naród formuje się sąsiedztwo po sąsiedztwie, poprzez jednostki i grupy, a nie z centrum. Celem jest ochrona jakości wszystkich elementów. Wszystkie decyzje są podejmowane, a wszystkie działania są wykonywane tylko wtedy, gdy nie są w żaden sposób szkodliwe dla kogokolwiek i wszystkich razem, na przykład między innymi: Ziemi, przyrody, zwierząt i ludzi.

Dotyczy to wszystkich istot, organizacji, firm i instytucji. Podstawowe zasady to: wolność, równość i braterstwo w każdej części społeczeństwa:

– Wolność w sferach życia (religia, sztuka, nauka, nauczanie itp.), co implikuje, że działalność człowieka w tych obszarach opiera się na swobodnych wyborach i decyzjach jednostki;

– Równość w sferze prawa (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej), czyli wszyscy ludzie mają te same prawa i obowiązki;

– Braterstwo w obszarach biznesowych (producenci, handlowcy i konsumenci), co oznacza, że ​​wszyscy zaangażowani działają dla dobra wszystkich i postępują zgodnie z pierwszymi akapitami tej sekcji.

 

 

Krótkie streszczenie

Nowy System Bankowy opiera się na eliminacji systemu Banku Centralnego; wszyscy suwerenni ludzie staną się zatem własnym bankiem centralnym. Oznacza to, że wszyscy ludzie uzyskają własne konto w banku centralnym, czyli „Portfel”, bezpośrednio w systemie Quantum i pracują jako własna instytucja rozliczeniowa. Dlatego też obecne działania Duńskiego Banku Centralnego albo znikną, albo zostaną przejęte przez poszczególne suwerenne istoty terytorium duńskiego lub też zostaną przejęte przez Skarb Państwa nowego Zjednoczonego Królestwa Danii, jak opisano poniżej.

 

Tło/Zaplecze

Obecny Duński Bank Centralny jest według ich własnych informacji niezależną instytucją ustanowioną prawem. Niezależność Duńskiego Banku Centralnego miałby stwierdzać fakt, że zarząd banku ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalanie polityki pieniężnej. Celem Duńskiego Banku Centralnego jest zgodność z Ustawą o Banku Narodowym z 1936 r., którego celem jest utrzymać bezpieczny system walutowy oraz ułatwiać i regulować obrót pieniędzmi i udzielanie kredytów.

 

Według Duńskiego Banku Centralnego ich trzy główne cele to:

  1. Stabilne ceny: Duński Bank Centralny pomaga zapewnić stabilne ceny, tj. niską inflację. Odbywa się to poprzez dostosowanie polityki pieniężnej do stałego kursu wymiany w stosunku do euro.
  2. Bezpieczne płatności: Duński Bank Centralny zapewnia, że gotówka i elektroniczne płatności są bezpiecznie rozliczane. Odbywa się to poprzez emisję banknotów i monet oraz upewnienie się, że banki mogą między sobą rozliczać płatności.
  3. Stabilność systemu finansowego: Duński Bank Centralny przyczynia się do zapewnienia stabilności systemu finansowego. Odbywa się to poprzez monitorowanie stabilności finansowej i systemu płatności, tworzenie statystyk finansowych i zarządzanie długiem publicznym.

 

Jak

Ponieważ celem Nowego Systemu Bankowego jest zapewnienie każdemu sukcesu i rozwoju, Nowy System Bankowy będzie oparty na aktywach, a nie na długach. Propozycja w związku z tym opiera się na korporacji z Trustem / Bankiem Centralnym i Panią Kimberly Ann Goguen by wspierać transformację duńskiego systemu finansowego z systemu opartego na długu do systemu opartego na zasobach. Oznacza to również, że należy zmienić wszystkie duńskie przepisy krajowe i zastosowane do Prawa Naturalnego [por. Nowa Wizja dla Danii].

 

Przejście

Część transformacji do nowego modelu finansowego ma na celu wyeliminowanie wszystkich elementów spekulacyjnych w systemie finansowym. Obejmuje to eliminację rynku akcji i obligacji oraz rynki walutowe, podobnie jak eliminacja rynków instrumentów pochodnych, rynków terminowych i rynków transakcji opcyjnych. Wszystkie spółki z o.o. zostaną rozwiązane lub przekształcone w spółki prywatne lub prywatne trusty, w których osoby są osobiście odpowiedzialne za działania firmy. Ponadto, wszystkie fundusze hedgingowe, fundusze kapitałowe itp. zostaną wyeliminowane i nie będą już mieć dostępu do finansowania.  Ponieważ znikną wszystkie instrumenty spekulacyjne, wszystkie ceny będą kontrolowane wyłącznie przez koszty produkcji i liczone w stosunku do aktywów. Cała inflacja, która jest po prostu inną formą podatku zniknie i Duński Bank Centralny nie będzie już potrzebny by pilnować stabilności cen.

Ponieważ jednostka staje się własnym bankiem centralnym i otrzymuje portfel bezpośrednio w Systemie Quantum, nie ma już potrzeby dostosowywania polityki pieniężnej do stałego kursu walutowego euro, gdy znikną spekulacje i waluty fiducjarne. Aktualne zadania Duńskiego Banku Centralnego, przedstawione w powyższym paragrafie 1, przestaną działać i znikną.

Obecnie Duński Bank Centralny działa również jako izba rozliczeniowa zgodnie z powyższym ust. 2 i ma na celu zapewnienie bezpiecznego rozliczania płatności gotówkowych i elektronicznych. Ponadto emituje monety i banknoty. Tylko 10% pieniędzy jest obecnie tworzonych przez Bank Narodowy, podczas gdy 90% jest tworzone przez banki prywatne, ponieważ pożyczkobiorcy pożyczają pieniądze. Wiele międzynarodowych inicjatyw mających na celu zreformowanie systemu kreacji pieniądza, jak szwajcarska inicjatywa Vollgeld i Islandzka Reforma Monetarna zasugerowały przeniesienie kreacji pieniądza do istniejących Banków Narodowych, aby rozwiązać problem ogromnego drukowania pieniędzy przez prywatne banki. Oczywistym jest, że te prywatne banki nie powinny już być w stanie tworzyć żadnych pieniędzy, jest również oczywiste, że obecny Duński Bank Narodowy  zrobiłby wszystko co w jego mocy aby to zmienić, gdyby naprawdę miał zamiar pracować dla dobra  Duńczyków. Dlatego w niniejszym wniosku nie wierzymy, że przekazanie większej władzy Duńskiemu Bankowi Narodowemu rozwiąże wszystkie problemy- on nie będzie wspierać suwerenności jednostki i nie zapewni rzeczywistego zdecentralizowanego systemu, który odda władzę ludziom. Z tego powodu Duński Narodowy Bank powinien zostać zlikwidowany.

Zamiast tego, każda osoba powinna zostać swoim własnym bankiem centralnym, jak wspomniano powyżej. Działanie Banku Narodowego jako izby rozliczeniowej ustanie. Tworzenie pieniądza przez każdego człowieka nastąpi zgodnie z działaniami jednostki bezpośrednio przez System Kwantowy. Każda osoba będzie zatem produkować pieniądze ze swojego „Portfela” poprzez sprzedaż, działania i produktywność jak w systemie blockchain, które następnie zostaną bezpośrednio przekazane do każdej osoby. Zdecentralizowany system portfela bezpośrednio w systemie Quantum wyeliminuje również potrzebę kryptowaluty blockchain, takiej jak Bitcoin ustanowiony przez ciemne siły.

 

W zakresie druku banknotów i waluty fiducjarnej, ustawa ta również zostanie zniesiona. Duński Skarb Państwa przejmie jednak czynność emisji monet opartych na aktywach, potrzebnych w oparciu o otrzymane podatki od suwerennych istot z terytorium Danii. Sugeruje się, by te monety były srebrnymi monetami. Zgodnie z The New Vision for Denmark (Nową Wizją dla Danii), wszystkie bieżące podatki i opłaty wymagane przez rząd, regiony i gminy zostaną rozwiązane i zastąpione zwykłym podatkiem od sprzedaży nowych produktów, które pokryją koszty prowadzenia szczuplejszego rządu i emisji srebrnych monet.

Zgodnie z wyżej wymienionym ust. 3 Duński Bank Centralny również dziś widzi swoje zadanie by przyczyniać się do zapewnienia stabilności systemu finansowego poprzez monitorowanie stabilności finansowej oraz systemów płatności, tworzenie statystyk finansowych i zarządzanie długiem publicznym. W Nowy System Bankowy, wszystkie spekulacje zostaną zniesione i nie będzie potrzeby zapewnienia stabilności systemu finansowego. Ponadto systemy płatności będą kontrolowane przez System Kwantowy należący do Trastu / Banku Centralnego. Zarządzanie rządowym długiem będzie zastąpione zarządzaniem majątkiem rządowym, który będzie przejęty przez Skarb Państwa, który przejmie również produkcję potrzebnych statystyk finansowych.

 

Banki prywatne

Rola banków zmieni się radykalnie wraz z przejściem do nowego systemu bankowego i można dyskutować, czy w ogóle będziemy potrzebować banków w nowym systemie. Jednak w okresie przejściowym banki będą konieczne i mogłyby mieć zadanie nie tylko przekształcenia siebie, ale także innych biznesów ze starego modelu biznesowego na nowy zgodny z Prawem Naturalnym. [tu najpierw potrzebna edukacja ludzi, czym jest Prawo Naturane- przyp. tłum.]

Gdyby banki miały przetrwać także w dłuższej perspektywie, równolegle z przejściem ze starego modelu w nowy model, musiałyby zacząć odgrywać nową rolę we wspieraniu pozytywnej kreacji. W W nowym systemie bankowym, banki mogłyby otrzymać zadanie wspierania twórczych istot w imieniu Trustu, Guardians of Camelot / Kre8change w zakładaniu nowych firm i projektów, w których nie tylko zapewniałyby finansowanie, ale także brałyby współodpowiedzialność i byłyby honorowane finansowo za sukces klienta.

Transformacja Prywatnych Banków

Ponieważ celem Nowego Systemu Bankowego jest usunięcie wszystkich spekulacji z systemu, wszystkie obecne banki prywatne zostaną przekształcone w banki czysto oszczędnościowo-pożyczkowe. Oznacza to, że głównym celem banków w okresie przejściowym będzie pomoc klientom w regulowaniu ich zadłużenia, pomoc w sporządzaniu długoterminowych planów rozliczeniowych oraz w rozwiązywaniu spółek z o.o. i przekształcanie ich w prywatne firmy, prywatne trusty lub trusty publiczne. Bank i jego pracownicy zostaną uhonorowani za sukces przeprowadzenia klientów przez okres przejściowy/transformację.

Ponieważ same banki są korporacjami z ograniczoną odpowiedzialnością, transformacja rozpocznie się od samych banków. Banki zostaną przekształcone w zwolnione z podatku fundusze powiernicze będące własnością publiczną zgodnie z parasolem fundacji macierzystej o nazwie „Financial Foundation for Denmark”. Pieniądze / kapitał dla fundacji macierzystej będą pochodzić z Trustu/Banku Centralnego.

Pod parasolem fundacji macierzystej będzie ustanowiony zwolniony z podatku publiczny fundusz powierniczy dla każdego banku. Dzięki finansowaniu z Fundacji Finansowej dla Danii nowo ustanowiony trust dla każdego banku wykupi akcje banku na giełdzie lub założy spółkę opcji zakupu, a tym samym uzyska większościową lub pełną własność banku. Odtąd nie będzie już wypłacana dywidenda akcjonariuszom, a zysk banku będzie ograniczony do budowania kapitału własnego. Każdy trust bankowy będzie zarządzany przez radę składającą się z 6 kobiet i 6 mężczyzn. Zarząd zostanie powołany przez radę. Rada ta ponosi ogólną odpowiedzialność, a rada dyrektorów będzie odpowiedzialna za codzienne czynności wraz z zespołem zarządzającym powołanym przez radę dyrektorów. Wszyscy członkowie rad i wszyscy pracownicy banków, którzy chcą być częścią przejścia będą musieli zrozumieć i zaakceptować postanowienie – § 1. Fundamentu – w Nowej Wizji dla Danii.

 

Ponadto w bankach będą następujące zasady:

  1. Bank jest czystym bankiem oszczędnościowo-pożyczkowym, co oznacza, że ​​bankowość inwestycyjna nie jest dłużej dozwolona. Dlatego wszystkie wydziały spekulacyjne zostaną zamknięte.
  2. Dział zarządzania zostanie ograniczony do minimum.
  3. Żadne wynagrodzenie w banku nie będzie wyższe niż trzykrotność pensji najniższej opłacanego pracownika banku.
  4. Wszystkie odsetki od kredytów i rachunków oszczędnościowych zostaną usunięte i zastąpione taką samą opłatą na koszt banku.
  5. Zgodnie z Nową Wizją dla Danii, wszyscy klienci, którzy prowadzą działalność szkodliwą dla wszystkich na naszej planecie (ludzi, zwierząt, roślin, gleby, powietrza, wody itp.) będą musieli zaprzestać tej działalności, wycofane będzie ich finansowanie lub będą musieli zaakceptować przejście na nowy model biznesowy wspierający planetę i ludzkość. Finansowanie bez odsetek i spłata za fazę przejściową dla tych klientów będzie dostępna, jeśli zgodzą się zmienić tak, by odgrywać pozytywną rolę w nowym społeczeństwie.

 

Wszystkie nowe zarobki, które zostaną wygenerowane, zostaną zdeponowane w nowym zdecentralizowanym Portfelu systemu w systemie Quantum i będą zabezpieczone aktywami. Pieniądze w portfelu mogą być przelewane na istniejące rachunki bankowe w celu uregulowania długów fiducjarnych.

 

Nowy biznes i projekty

Równolegle do transformacji obecnego systemu bankowego, należy zbudować nowy system bankowy w górę. Celem Nowego Systemu Bankowego jest wspieranie wszystkich twórczych istot w osiągnięciu sukcesu i prosperity, a przyszłą funkcją banków może być przeglądanie wniosków projektowych nowych firm i projektów oraz pomoc w pozyskiwaniu kapitału na kreatywne pomysły. Będzie to wymagało silnego przekonania, że pracownicy i organizacja banku mogą ulec restrukturyzacji. Nie wszystkie banki będą miały taki potencjał, dlatego niektóre banki będą musiały zostać zamknięte. Jednak niektóre banki będą miały potencjał do odegrania takiej nowej roli w dłuższej perspektywie.

Osoby prywatne, prywatne fundusze powiernicze lub firmy będą codziennie zarabiać na swoich działaniach i biznesach, które będą zabezpieczone aktywami i wprowadzą ich Portfel do Systemu Kwantowego. Kiedy osoba lub istniejąca firma lub trust chcą rozwijać swoją działalność i potrzebują nowego sprzętu lub obiektów – i te działania są zgodne z §1 – ​​Fundamenty w Nowym Wizja Danii i zakres Trustu – można się o nie ubiegać za pośrednictwem Nowego Systemu bankowego w istniejących oddziałach banków, w których banki będą miały dostęp do finansowania poprzez Trust. Korzyść dla właściciela projektu, przedsiębiorstw i ogólnie dla społeczeństwa polega na tym, że wszelkie ryzyko związane z nowymi biznesami i projektami zostanie zniesione, a właściciele projektów i firmy będą mogły skoncentrować się na codziennych sukcesach i działaniach, na które będą dostępne pieniądze bez konieczności odpisywania długów na nowe rozwiązania. W ten sposób kreatywny rozwój z korzyścią dla ludzkości i przyrody ma większe szanse na sukces, więcej ludzi zajmie się twórczą pracą.

Zysk dla banków w przyszłości będzie ograniczony procentem / promilem finansowania generowanego przez Trust dla nowych projektów i firm tworzonych za pośrednictwem banku. Kwota zarobiona przez bank będzie wypłacana w sposób ciągły w czasie i będzie podążać za sukcesem projektu. Oznacza to, że im bardziej udany jest projekt i im bardziej bank wspiera właściciela projektu do sukcesu, tym więcej pieniędzy bank i pracownik banku zarobi.

By dać każdemu dostęp do nowego systemu bankowego i dać wszystkim równe szanse na sukces i rozwój, będzie ważna fizyczna obecność banków w całym kraju. W związku z tym, wszystkie pozostałe banki będą musiały ponownie ustanowić swoje oddziały wśród społeczności lokalnych, tak jak było to przed centralizacją. W lokalnych oddziałach banku twórcy będą mogli spotkać się osobiście z zaangażowanymi pracownikami banku, którzy będą pomagać przedsiębiorcom w realizacji nowych przedsięwzięć lub projektów wspierające społeczność lokalną. W ten sposób będziemy mogli przyspieszyć rozwój nowych pomysłów, produktów, projektów i biznesów, tak jak przyspieszymy uzdrowienie lokalnych społeczności, przyrody i ludzkości oraz stworzenie społeczeństwa dostatku.

 

1 komentarz

Dodaj komentarz