KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19

„KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19” pochodzi z 15 października 2020 roku. Polska, jako członek Unii europejskiej i jej legislatury, bezpośrednio podlega przedstawionej w dokumencie strategii i polityce.  

Obecnie strategia jest wdrażana w naszej bezpośredniej rzeczywistości. 

Kilka cytatów z dokumentu:

” Opracowanie i szybkie wprowadzenie na świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 pozostaje zasadniczym elementem zarządzania kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego i ostatecznego rozwiązania tego kryzysu. Kiedy bezpieczna i skuteczna szczepionka będzie już dostępna, szczepienia odegrają kluczową rolę w ratowaniu życia, ograniczaniu pandemii, ochronie systemów opieki zdrowotnej i odbudowie naszej gospodarki. Chociaż opracowanie szczepionki jest bardzo złożone i zwykle trwa około 10 lat, podejmowane są starania zmierzające do osiągnięcia tego w terminie 12–18 miesięcy, jeśli nie wcześniej, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, jakości i skuteczności. Zapewnienie wszystkim Europejczykom bezpiecznej szczepionki pozostaje głównym priorytetem Komisji Europejskiej.” (str. 2)

„W celu monitorowania realizacji strategii szczepień niezbędne jest, aby państwa członkowskie dysponowały odpowiednimi rejestrami. Zapewni to właściwe gromadzenie danych dotyczących szczepień i umożliwi późniejsze obserwacje po wprowadzeniu do obrotu i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby elektroniczne systemy informacji na temat szczepień lub inne rejestry szczepień były aktualne i w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ponieważ można się spodziewać, że kilka szczepionek przeciwko COVID-19 będzie wymagało dwóch dawek, ważne będzie, aby państwa członkowskie ustanowiły skuteczny system przypominania. Ważne będzie również jasne informowanie ludności o zagrożeniach i korzyściach za pośrednictwem odpowiednich mediów oraz popularnych kanałów komunikacji (platform internetowych), a także gromadzenie niezbędnych danych w celu przypominania o szczepieniu i śledzenia osób, które nie przyjęły drugiej dawki w wymaganym terminie.”

„Kluczowe znaczenie mają jasne i aktualne informacje oraz aktywne podejście do informacji fałszywych i wprowadzających w błąd. Do końca 2020 r. Komisja będzie się nadal zajmować zjawiskiem dezinformacji w ramach europejskiego planu działania na rzecz demokracji.”

 

„(…) samo tempo w jakim obecnie opracowywane są szczepionki COVID-19, może sprawić, że budowanie zaufania do takich szczepionek będzie szczególnie trudne, a obywatele będą wyrażać obawy co do bezpieczeństwa szczepionek opracowanych w tak krótkim czasie. Ważne jest, aby państwa członkowskie już teraz zaczęły przekazywać obywatelom obiektywne, dokładne, rzeczowe i ukierunkowane informacje na temat znaczenia szczepionek przeciwko COVID-19. Należy wyjaśnić, że takie szczepionki mogą być naszym jedynym realnym wyjściem z trwającej pandemii i że ze względu na rygorystyczną unijną procedurę wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu nie będzie drogi na skróty w zakresie bezpieczeństwa czy skuteczności. Aktualne, ciągłe i spójne informacje na temat procesów opracowywania szczepionek, ich zatwierdzania, uruchamiania produkcji, wprowadzania i monitorowania bezpieczeństwa upewnią obywateli, że wprowadzono wszystkie mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek.” (str. 11)

 

Ponadto modernizacja administracji publicznej i usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej, jest jedną z proponowanych inicjatyw przewodnich Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.” (str. 12)

„Państwa członkowskie powinny koordynować wysiłki na rzecz zwalczania dezinformacji i wprowadzania w błąd co do ewentualnej szczepionki przeciwko COVID-19, w koordynacji i we współpracy z organami międzynarodowymi i platformami internetowymi. Komisja powinna ułatwiać te starania.” (z tabeli na str. 12)

GRUPY PRIORYTETOWE (do zaszczepienia), KTÓRE POWINNY UWZGLĘDNIĆ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE (w przypadkowej kolejności)- tabela na str. 15.

CAŁY DOKUMENT: czytaj 

Dodaj komentarz