1 komentarz

  • Śri Caitanya-Caritamrta
    Adi-Lila 9.42

    „It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words.”

    „Obowiązkiem każdej żywej istoty jest dokonywanie działań dobroczynnych dla dobra innych swoim życiem, bogactwem, inteligencją i słowami”.

Dodaj komentarz